"Sứ mệnh của chúng tôi là giúp các doanh nghiệp tìm kiếm nhân tài cũng như phát triển nguồn nhân lực, giúp được nhiều người có được việc làm tốt và cuộc sống tốt, và cũng qua đó đóng góp

Chia sẻ của Gjobs về ý nghĩa của chữ "G" trong logo Gjobs: Chữ "G" đại diện cho Good_tốt và Great_tuyệt: Gjobs luôn hướng đến dự bắt đầu giao dịch với khách hàng, ứng viên, bạn hàng và đối tác bằng "Good"

Gjobs Talent Search có trụ sở tại thành phố cảng Hải Phòng, chuyên cung cấp các dịch vụ tìm kiếm và tuyển chọn nhân sự, đào tạo (ngoại ngữ Nhật, Hàn, Anh và các lĩnh vực chuyên môn của doanh