Kỹ sư quản lý chất lượng sản xuất ( Mass Production Quality Assurance )

  • Hải Phòng
  • Không yêu cầu
Chi tiết công việc
Tiếng Anh/ Trung
KCN Deep C
Việt Nam

1. 来料制程及客户端问题分析追踪改善;phân tích vấn đề khách hàng và cải thiện theo dõi;
2. 不良品复判及不合格品处理;/Đánh giá lại các sản phẩm bị lỗi và xử lý các sản phẩm không đủ tiêu chuẩn
3. 检验方法评审/ Kiểm tra phương pháp kiểm tra
4. 跨部门会议事项追踪/Theo dõi cuộc họp liên bộ phận
5. 部门主要绩效指标达成;/ Quản lý thành tích của các chỉ số hiệu suất chính của bộ phận
6. 制程统计管控系统追总;/ Qquản lý quy trình quản lý và kiểm soát thống kê hệ thống để theo dõi tổng số
7. 治工具设备验收/ Quản lý dụng cụ và thiết bị


1. 具备QA工作经历,或SQE工作经历,/Có kinh nghiệm làm việc QA, hoặc kinh nghiệm làm việc SQE
2. 熟悉SiP生产制程,/kinh nghiệm làm việc với quy trình sản xuất SiP
3. 沟通能力佳,可配合加班,责任感强/kỹ năng giao tiếp tối, có thể làm tăng ca, tinh thần trách nhiệm cao.
4. 科系: 電子類或管理类相關/ Điện tử hoặc quản lý liên quan