Kỹ sư quản lý chất lượng thiết kế ( Design Quality Assurance )

  • Hải Phòng
  • Không yêu cầu
Chi tiết công việc
Tiếng Anh/ Trung
KCN Deep C
Việt Nam

1. 出货产品外观和尺寸管理/quản lý xuất xưởng sản phẩm và quản lý kích thước
2. 客户反馈异常跟踪及处理/Theo dõi bất thường và xử lý phản hồi của khách hàng
3. 产品设计质量验证/Xác minh chất lượng thiết kế sản phẩm
4. 撰写测试计划/报告/lên kế hoạch kiểm tra / báo cáo
5. 测试标准化与改善效率/Kiểm tra tiêu chuẩn hóa và nâng cao hiệu quả
6. 跨功能与组织团队合作
7. 测试技术开发/Kiểm tra phát triển công nghệ
8. 测试良率跟踪与改善/Kiểm tra và cải thiện năng suất
 9. FA 追蹤改善管理/ Quản lý cải tiến theo dõi FA
10. 环境应力工程/có kinh nghiệm về Kỹ thuật ứng suất môi trường
11. 机构测试/ Thử nghiệm các phương pháp quản lý sản xuất
12. 产线功能测试/一般功能检查/ Kiểm tra chức năng dây chuyền sản xuất / kiểm tra chức năng chung


1. 科系: 電子類相關/ Điện tử hoặc ngành liên quan
2. 具备DQA设计验证或第三方实验室相关工作经验,/kinh nghiệm thiết kế DQA hoặc kinh nghiệm làm việc liên quan đến phòng thí nghiệm của bên thứ ba
3. 2年以上工作经验/ có 02 năm kinh nghiệm làm việc