Kiểm soát sản xuất ( Production Control )

  • Hải Phòng
  • Không yêu cầu
Chi tiết công việc
Tiếng Anh/ Trung
KCN Deep C
Việt Nam

1. 呆料報表的製作;/báo cáo tình trạng sản xuất và các vấn đề của sản xuất
2. 庫存管控,及庫存分析;/Kiểm soát hàng tồn kho và phân tích hàng tồn kho;
3. MPA/PR在SAP系統中的開立;Mở MPA / PR trong hệ thống SAP;
4. CTB/BOH/PSI報表製作。/Sản xuất báo c


1. SAP系統的使用/ Kinh nghiệm sử dụng hệ thống SAP
2. 辦公軟體的使用(Excel)/ Sử dụng tốt excel
3. 有一定的英語聽、說、讀、寫能力,可以與客戶溝通/ Tiếng Anh nghe, nói, đọc và viết tốt, có thể giao tiếp với khách hàng
4. 學歷:大學/本科以上/trình độ cao đẳng hoặc đại học, 科系: 管理相關/ Quản lý hoặc ngành liên quan
5. 具有工廠生物管、IE、產線相關2年工作經驗/ 2 năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến ống sinh học nhà máy, IE, dây chuyền sản xuất.