Kiểm soát vật tư ( Material Control )

  • Hải Phòng
  • Không yêu cầu
Chi tiết công việc
Tiếng Anh/ Trung
KCN Deep C
Việt Nam

1. 工單缺料表製作,及缺料的Highlight;/ Làm báo cáo tình trạng thiếu hàng hóa vật tư
2. BM差異料的材料發料;/ Phân phối vật liệu của vật liệu chênh lệch BM
3. 產線異常處理;/ Xử lý bất thường dây chuyền sản xuất;


1. SAP系統的使用;/có thể sử dụng hệ thống SAP
2. 辦公軟體的使用(Excel)/sử dụng tốt excel
3. 有一定的英語聽、說、讀、寫能力,可以與客戶溝通。/tiếng anh  nghe, nói, đọc và viết tiếng tốt, có thể giao tiếp với khách hàng.
4. 學歷:大學/本科以上/trình độ đại học hoặc cao đẳng
5. 具有工廠生物管、IE、產線相關2年工作經驗。/2 năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến ống sinh học nhà máy, IE, dây chuyền sản xuất.