Kỹ sư tự động hóa ( Automation RF/Packing Engineer)

  • Hải Phòng
  • Không yêu cầu
Chi tiết công việc
Tiếng Trung/Anh
Deep C
Việt Nam

RF: Maintain and adjust Robot in RF Testing station
Pack: Design, maintain and adjsut the automation in auto packing station.


1. Related Automation maintain experience
2. English/Chinese proficiency