Phiên dịch viên tiếng Nhật (Japanese interpreter)

  • Hải Phòng
  • Không yêu cầu
Chi tiết công việc
Tiếng Nhật
KCN VSIP
Việt Nam

- Biên, phiên dịch các tài liệu, báo cáo của bộ phận kỹ thuật.
- Thông dịch trực tiếp cho quản lý, chuyên gia người Nhật.
- Quản lý các tài liệu kỹ thuật tiếng Nhật
- Quản lý các công việc hành chính văn phòng của bộ phận.
- Nghiệp vụ khác theo phân công công việc


- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kỹ thuật, có khả năng đọc bản vẽ, sử dụng phầm mềm kỹ thuật

- Có kinh nghiệm phiên dịch trong các công ty sản xuất, kinh nghiệm phiên dịch kỹ thuật sản xuất từ 02 năm trở lên

- Ưu tiên chuyên ngành tiếng Nhật và các chuyên ngành kỹ thuật liên quan đến Cơ khí, Cơ điện tử,

Điện - điện tử, Tự động hóa,....

- Tiếng Nhật N2

- Tốt nghiệp Đại học