Phỏng vấn công nhân các phòng ban cho công ty Shinetsu tại Quảng Ninh_ngày 12/09/2018

 

Gjobs tuyển dụng công nhân các phòng ban cho công ty sản xuất nam châm Shinetsu - KCN Đình Vũ/ Hải Phòng.

Gjobs đã tìm kiếm và tổ chức phỏng vấn lưu động tại các địa phương cụ thể là tại Quảng Yên - Quảng Ninh. Đối tượng ứng viên chủ yếu là người đã có kinh nghiệm lao động theo đúng yêu cầu của nhà tuyển dụng. Số lượng ứng viên tham gia đông đảo và đạt hiệu quả cao 12/13 ứng viên đạt yêu cầu đi làm ngày 17/09.

.